Závěrečný účet obce za rok 2006

1 . Finanční  hospodaření  obce  v roce  2006

 Zastupitelstvo  obce  Struhařov projednalo návrh rozpočtu na rok 2006 dne 30.listopadu 2005. Návrh   rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce  od 01.12.2005 do  16.12.2005. Rozpočet obce na rok 2006 byl schválen na jednání dne 28.prosince 2005. Obec od  01.01.2006  hospodařila dle schváleného rozpočtu , nebylo vyhlášeno rozpočtové provizorium ..

 Schvál.rozpoč. Upraven.rozpoč. skutečnost
Příjmy v tis.Kč 5 846,4 6 478,0 6 542,3
Výdaje v tis. Kč 10 523,9  10 651,2 9 611,4
Financování  4 677,5 4 173,2 3 069,1

Obec pro rok 2006 plánovala deficitní rozpočet ve výši 4 677,5 tis.Kč s tím, že deficit bude hrazen  přebytkem hospodaření  roku 2005.

Skutečné hospodaření obce k 31.12.2006 bylo uzavřeno záporným saldem ve výši 3 069,1 tis.Kč.

Upravené příjmy Upravené výdeje Upravené financování
6 478,0 10 651,2 4 173,2
Skutečné příjmy Skutečné výdaje Skuteč.financování
6 542,3 9 611,4 3 069,1
  

Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce v tis.Kč
Skutečné příjmy byly dosaženy  v tis.Kč :

Třída 1 Daňové příjmy 5 075,9 Daně,poplatky
Třída 2 Nedaňové příjmy 1 185,5 Vodné.odpady,úroky,
nájmy
Třída3 Kapitálové příjmy      19,9 Prodej pozemků
Třída 4 dotace     261,1 Stát.správa,PDrybník, oprava střechy,volby, hasiči


Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce v tis.Kč

Třída 5 Běžné výdaje 6 542,3 Provoz.náklady
Třída 6 Kapitál.náklady 5 488,2 Investiční nákl.


Hospodaření obce probíhalo v  zásadě v souladu se schváleným  rozpočtem. Ve výdajích byl rozpočet postaven na předpokládaném zahájení výstavby ČOV a kanalizace ve Struhařově. Stavební povolení na stavbu bylo vydáno dne 15.12.2004. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla vybrána firma VODO Bouška Benešov. Obci byla schválena žádost o dotaci na stavbu ČOV+kanalizace ve Struhařově, v září 2006 byla zahájena stavba. Do konce roku 2006 však obec dotaci neobdržela.
 Případné změny rozpočtu během roku  řešilo zastupitelstvo obce z důvodů věcných změn  vydáním rozpočtových opatření . V roce 2006 bylo vydáno 15 rozpočtových opatření (RO).

Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem

- výsadba  lip v Bořeňovicích   + 50 000
 - zaměř. vodárny,pozemky na Habřině +100 000
 - příspěvek na oslavy Skalice   + 10 000
 - navýšení příspěvku TJ Struhařov  + 30 000
 - příspěvek FC Myslič    +   5 000
 -oprava židlí Bořeň.a Býkovice   +  20 000
- rozpočtování dotací     + 159 000
 - dividendy ČS      +   68 000
 - další drobné přesuny
 - ve většině úprav rozpočtu je jedná o přesuny financí  mezi položkami. Konečná úprava rozpočtu byla schválena  před uzavřením hospodaření za rok 2006.
Podrobný rozpočet obce v členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č.1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  FIN 2 – 12 M


Přehled  některých  akcí , které se realizovaly v roce 2006 v Kč

Oprava v restauraci (střecha, WC,dveře,PD větrání 592 634
Cesta  v Bořeňovicích   90 483
ČOV+kanalizace 5 047 271,47
Příspěvky na soukromé ČOV 118 036
Příspěvky na školy 315 526,25
Příspěvek pro TJ Struhařov 100 000
Příspěvek pro FC Myslič     5 000
Práce na dětském hřišti +hřiště Býkovice   56 081,50
Lípy Bořeňovice    20 824
Rozšíření VO 121 670,50
Příspěvek CHopos 159 643
Odpady  443 258
Kontejner      8 500
Sběr nebezp.odpadu   41 330
Zaměření vodárna+Habřina   74 732
Odměny zastupitelstva obce 622 587
Volby 2x PS,OZ,Senát   47 513,50
Platy zaměstnanců 168 291
Telefony, internet   61 011,39
Techn.vybavení (počítač,kopírka,atd)   50 150
Odběr el.proudu 277 877,50
Zimní údržba cest   76 131,50
Oprava cest   82 511,70

Přehled  přijatých  dotací  v roce  2006  Kč

položka název částka
4111 Volby PS    19 747
4111 Volby Senát,ZO    27 766,50
4116 PD rybník    12 000
4119 PD rybník    48 000
4122 Hasiči     18 220
4122 Střecha restaurace  125 000
4112 Dotace státní správy      9 899

Poskytnuté  dotace  byly  vyčerpány  na  určené  tituly. Schválenou dotaci na ČOV+kanalizaci ve výši 5 000 000,- obec neobdržela.

Přehled  finančního majetku , pohledávek , závazků  obce
Podrobně  je  rozvedeno  v příloze  č.2 – Rozvaha  Uč OÚPO 3 – 02

 Zůstatky  bankovních  účtů  v tis. Kč

Č.účtu název Částka
231 10 ZBÚ 11 810
236 25  FRB      681
236 20  Fond stav.spoř.  2 454
245 60 Depozitní účet 0


Přehled  pohledávek v  Kč

účet AU text Částka
314  Záloha na el.proud 10 010
315  Pohledávky celkem 15 055
   Z toho  315 12 Vydané fa 300
                315  16 Popl.za odpad 14 755


Přehled závazků  v  Kč
účet text Částka
272 FRB 600 000
Krátkodobé závazky  Převod mzdy 12/2004 92 303
          Z toho  331 Č.mzda 12/2004 58 338
                       336 10 Zdrav.pojištění  6 417
                       336 20 Sociál.pojištění             16 160
                       342 Daň ze závislé čin.             11 388

 


Tvorba  a  čerpání  fondů  obce
Fondy obce jsou vedeny na účtu 236

Obec  Struhařov má zřízen fond na rozvoj a modernizaci bydlení (dále jen FRB)  ve výši  600 tis.Kč, ze kterého  je možno čerpat  formou půjčky  finanční prostředky  na  modernizaci  bydlení. Poskytnuté dvě  půjčky  v celkové výši  300 tis. Kč byly splaceny k 31.12.2006.  V roce 2006 nebyly  podány žádosti  o  půjčku  z FRB.

Zůstatek  účtu 236 25  - FRB  je k 31.12.2006 -  680 648,27 Kč.
    

Fond stav.spoření u HYPO, stav.spořitelny
V září 2004 byl zřízen fond na účtu 236 20 stavební spoření .U HYPO stavební spořitelna  byly uzavřeny tři smlouvy  o stavebním spoření po 400 tis. Kč . Z vkladu byly odečteny poplatky za uzavření smluv po 9 tis.Kč.
V lednu 2005 byl fond posílen o 1 254, tj. 418 tis.Kč na jednu smlouvu. Smlouvy byly uzavřeny s možností čerpání úvěru na budování kanalizace a následných prací ( komunikace, veř.zeleň, atd.).

Vyúčtování fondu k 31.12.2005 (každý ze třech účtů)
poč.stav k.01.01.2005     807 620,80
Vedení účtu                                                         - 360,-
úrok z účtu      + 8 072,70
zůstatek na účtech k 31.12.2005                   815 333,50


Celková  účetní hodnota na 3 účtech  je 2 454 000,-Kč,
reálné hodnota  je  2 446 000,50 Kč.


Hospodaření  příspěvkových organizací

Obec Struhařov není zřizovatelem  žádné příspěvkové organizace , ani  neprovozuje klasickou hospodářskou činnost.

Hodnocení spolupráce mezi obcemi
Obec je členem dvou dobrovolných svazků  obcí.

BENEBUS  -  svazek  založen za účelem financování  dopravní  obslužnosti obce . Obec pro rok 2006  rozpočtovala  částku 59 639,50 Kč, kterou během roku zaplatila. Jiný majetek do svazku nebyl vložen.

CHOPOS - rozpočet na rok  2006  byl schválen  ve výši 159 664,- Kč Skutečné náklady roku 2006 byly ve výši  159 643,-Kč
    Z toho  60 000,-  - příspěvek dle smlouvy
                          2 636,-  - příspěv. za  počet  obyvatel
          5 000,-  -  propagace
                       3 579,-  -  poplatek za dotace
        73 428,-   - dopravní značení
        15 000,-   - návštěva z Itálie


Přezkoumání  hospodaření

Dle zák.128/2000 Sb. o obcích  požádala  obce o přezkoumání hospodaření za rok 2006  kontrolní  odbor  Středočeského  krajského  úřadu v Praze. Přezkoumání bylo provedeno v termínu 11.října 2006 a
10.04.2007 dle zákona 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem a zkoumané písemnosti a doklady byly v pořádku, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Chyby z dílčího přezkoumání  byly opraveny .


Závěr  přezkoumání hospodaření  -- nebyly  zjištěny  nedostatky  závažného  charakteru, nebylo zjištěno porušení  rozpočtové kázně, ani neúplnost a neprůhlednost účetnictví .
Zpráva z přezkoumání hospodaření byla projednána zastupitelstvem obce dne 18.dubna 2007


.

Závěr

Závěrem  lze  konstatovat , že  obec v roce  2006  hospodařila  v souladu  se  schváleným  rozpočtem  a  v souladu  s  rozpočtovými  opatřeními  schválenými  zastupitelstvem  obce .Při  přezkoumání  hospodaření  obce  nebyly  zjištěny  nedostatky  závažného  charakteru a nebylo  zjištěno porušení  rozpočtové  kázně .

Z uvedených  důvodů  lze s  hospodařením  obce  ve  smyslu  §  17 odst. 7  zákona  č.  250/2000  Sb.,v platném znění, za rok 2006

s o u h l a s i t    b e z    v ý h r a d  

Ve Struhařově  dne  28.05.2006


O závěrečném  účtu Obce Struhařov  bude jednáno zastupitelstvem obce dne  13.06. 2007. Připomínky  k závěrečnému  účtu  Obce  Struhařov  mohou  občané  uplatnit  písemně  nejpozději  do  11.06.2007  nebo  ústně  na jednání zastupitelstva obce dne 13.06.2007.     
 

Vyvěšeno  dne  :    29. května  2007

Sejmuto  dne     :    13.června.2007