Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018
                 
Příjmy r.2018              
                 
Paragraf Položka Název Částka
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč
  4129 Tržby z prodeje dřeva 12 000 Kč
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 55 000 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 231 600 Kč
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 800 000 Kč
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 40 000 Kč
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 80 000 Kč
  1121 Daň z příjmu právnických osob 790 000 Kč
  1211 DPH 1 715 000 Kč
  1382 Odvod z loterií 15 000 Kč
  1511 Daň z nemovitostí 400 000 Kč
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 45 000 Kč
       
    Příjmy celkem 4 500 000 Kč
     
       
Výdaje r.2018
       
Paragraf Položka Název Částka
2212   Místní komunikace - opravy 600 000 Kč
2292 5329 Příspěvek Benebus 60 000 Kč
3639   Platby za elektrickou energii celkem 300 000 Kč
2310   Pitná voda 100 000 Kč
2333   Úprava vodních toků 300 000 Kč
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 250 000 Kč
3392   Opravy a udržování budovy KD 300 000 Kč
3399   SPOZ 15 000 Kč
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 80 000 Kč
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč
3639   Ostatní neinvestiční akce 100 000 Kč
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč
3745   Veřejná zeleň 360 000 Kč
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 550 000 Kč
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 400 000 Kč
       
    Výdaje celkem 4 500 000 Kč
       
       
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný
Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.  
       
       
Vyvěšeno: 15.11.2017    
       
Sejmuto: 30.11.2017