Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016
                 
Příjmy r.2016              
                 
Paragraf Položka Název Částka
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč
  4129 Tržby z prodeje dřeva 10 640 Kč
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 35 000 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 259 020 Kč
       
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 650 000 Kč
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 10 000 Kč
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 70 000 Kč
  1121 Daň z příjmu právnických osob 650 000 Kč
  1211 DPH 1 360 000 Kč
  1511 Daň z nemovitostí 303 940 Kč
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 35 000 Kč
       
    Příjmy celkem 3 700 000 Kč
     
       
Výdaje r.2016
       
Paragraf Položka Název Částka
2212   Místní komunikace - opravy 70 000 Kč
2221 5329 Příspěvek Benebus 56 345 Kč
3639   Platby za elektrickou energii celkem 250 000 Kč
2310 5362 Poplatek za odběr podzemních vod 20 000 Kč
2310   Akce vodovod Petroupec 150 000 Kč
2333   Úprava vodních toků 25 000 Kč
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 220 000 Kč
3392   Opravy a udržování budovy KD 580 000 Kč
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 64 113 Kč
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč
3639   Ostatní investiční a neinvestiční akce 428 655 Kč
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 470 000 Kč
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 345 000 Kč
       
    Výdaje celkem 3 700 000 Kč
       
       
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný
       
       
Vyvěšeno: 8.12.2015    
       
Sejmuto: 23.12.2015