Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017    
                     
Příjmy r.2017                  
                     
Paragraf Položka Název Částka    
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč    
  4129 Tržby z prodeje dřeva 11 980 Kč    
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč    
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč    
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 45 000 Kč    
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 231 620 Kč    
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 750 000 Kč    
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 40 000 Kč    
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 80 000 Kč    
  1121 Daň z příjmu právnických osob 740 000 Kč    
  1211 DPH 1 500 000 Kč    
  1511 Daň z nemovitostí 350 000 Kč    
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 35 000 Kč    
           
    Příjmy celkem 4 100 000 Kč    
         
           
Výdaje r.2017    
           
Paragraf Položka Název Částka    
2212   Místní komunikace - opravy 450 000 Kč    
2221 5329 Příspěvek Benebus 59 019 Kč    
3639   Platby za elektrickou energii celkem 300 000 Kč    
2310   Pitná voda 300 000 Kč    
2333   Úprava vodních toků 50 000 Kč    
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 250 000 Kč    
3639   Opravy a udržování budovy OÚ 470 000 Kč    
3399   SPOZ 15 000 Kč    
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč    
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 72 532,52 Kč    
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč    
3639   Ostatní neinvestiční akce 100 000 Kč    
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč    
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 550 000 Kč    
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč    
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 398 448 Kč    
           
    Výdaje celkem 4 100 000 Kč    
           
           
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný    
           
           
Vyvěšeno: 5.12.2016        
           
Sejmuto: 20.12.2016        
           
           
     Do listinné podoby je možno nahlédnout      
     v úředních hodinách v kanceláři OÚ.