Zápis ze zastupitelstva 4.12.2017

Navrh_rozpoctu_na_rok_2018.pdf

Navrh_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_na_rok_2018_2020.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_7.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_8.pdf

Rozpoctove-opatreni_c_9.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 7/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 12. 2017

 

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Petr

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Šilínek Libor

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9

2/ Střednědobý výhled na rok 2018 -2020

3/ Návrh rozpočtu na rok 2018

4/ BENE-BUS

5/ CHOPOS

6/ Lesy Benešovska

7/ Inventarizace majetku

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 7, č. 8 a č. 9

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelé projednali se střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020.

Tento návrh byl vyvěšen na EÚD 15. 11. 2017 tak, aby se s ním mohli zastupitelé seznámit.

Střednědobý rozpočtový výhled vychází z navýšení příjmů na 4. 500.000,- Kč. Na všechny roky je plánovaný vyrovnaný rozpočet. Jednotlivé položky rozpočtového výhledu jsou odvozeny od rozpočtu na rok 2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2020 bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

 

                                                                                              2.

add 3.)

Zastupitelé projednali Návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh tohoto rozpočtu byl vyvěšen na EÚD

  1. 11. 2017 tak, aby se s ním mohli zastupitelé seznámit. Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2018 podle jednotlivých paragrafů.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 4.)

Rozpočet plateb BENE-BUSu pro rok 2018.

  • příspěvek na ostatní dopravní obslužnost         307 obyvatel x 190,- Kč
  • příspěvek na činnost sdružení                               307 obyvatel x   1,- Kč

Celá částka bude zaplacena do 15. 1. 2018.

 

 

add 5.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 27. 10. 2017 v Českém Šternberku a 28. 11. 2017 v Soběhrdech. Starosta informoval přítomné o průběhu obou zasedání.  

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem svazku obcí CHOPOS na rok 2018.

 

add 6.)

Starosta seznámil přítomné s výsledky jednání Obecních lesů Benešovska, které se konalo ve Václavicích. Informoval o rozpočtovém opatření č. 2.

Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2018.

S návrhem střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2019 – 2021.

 

add 7.)

Inventarizace majetku proběhne podle interní směrnice č. 1/2012.

Předseda inventarizační komise: Fraňková Jana

Členové inventarizační komise: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

Inventury proběhnou ve dnech 27. 12. 2017 až 2. 1. 2018

 

Do inventarizační komise v Mateřské škole Petroupim jmenuje obecní úřad paní Škvorovou Jaroslavu.

 

 

add 8.)

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání, že závazný ukazatel rozpočtu pro Mateřskou školu Petroupim na rok 2018 je příspěvek na provoz v celkové výši 250.000,- Kč.

Částka bude zaslána na účet MŠ ve dvou splátkách po 125.000,- Kč a to počátkem prvního a třetího čtvrtletí.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

 

3.

 

 

add 9.)

Starosta informoval zastupitele ze setkání starostů s ředitelem Technických služeb s panem Ratajem.

Na tomto setkání byla hlavním bodem informace o svozech komunálního odpadu a cena za tuto službu. Cena za odvoz popelnice se na rok 2018 nemění. Pouze se mění cena za odvoz kontejnerů na plast, papír a sklo – zdražení o 5,- Kč za kontejner (z 191,- Kč bez DPH na 195,- Kč bez DPH).

 

add 10.)

Příspěvek na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2018 formou neinvestiční dotace neziskové organizaci Posázaví byl zastupitelstvem stanoven na výši 40,- Kč na obyvatele

(307 obyvatel).

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Zastupitelé vybrali druh a barvu textilie na výrobu obecního praporu. Výroba bude zadána firmě Velebný + Fam, Ústí nad Orlicí.

 

 

Ve III. čtvrtletí 2017 bylo odvezeno firmou DIMATEX CS, Stráž nad Nisou celkem 459 kg textilu.

 

 

Za třídění odpadů ve III. čtvrtletí vyplatila společnost EKO-KOM obci částku 12.372,- Kč za 3,807 tuny vytříděných odpadů (papír, plast, sklo a nápojový karton).

 

 

Starosta děkuje účastníkům akce ,,Sázení stromků podél komunikace Petroupim – Bedrč“

za vykonanou práci.

 

Usnesení č. 7 ze zastupitelstva konaného dne 4. 12. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9

2/ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020

3/ Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2018 podle jednotlivých paragrafů

4/ Výši příspěvku pro MŠ Petroupim

5/ Výši příspěvku pro Posázaví o.p.s.

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty z BENE-BUS

2/ Zprávu starosty z CHOPOS

3/ Zprávu starosty z DSO Obecní lesy Benešovska

4/ Provedení inventarizace majetku

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.                                                 Ověření zápisu:

 

V Petroupimi dne 5.12.2017                                                      Vyvěšeno: 5.12.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková                                                                Sejmuto: 21.12.2017

Vyvěšeno na EÚD.