Zápis ze zastupitelstva 25.9.2017

Rozpoctove_opatreni_c_4_5_6.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 6/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 9. 2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Omluveni: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr, Šilínek Libor

 

Ověření zápisu: Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6

2/ Územní plán

3/ Věcné břemeno

4/ Senážní žlab

5/ CHOPOS

6/ Komunikace

7/ Různé

 

add.1)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 4, 5 a 6.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva

na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelé se zabývali přípravou změny územního plánu. Pozemek naproti škole parcelní číslo 540/1 o výměře 1885 m2 trvalý travní porost v územním plánu změnit na plochu občanského vybavení. To umožní v budoucnu pozemek využít pro potřeby školy a MŠ.

 

Současný územní plán neumožňuje vytvořit nové stavební parcely. Pro vznik nových parcel je třeba z územního plánu vyřadit parcely, které jsou zakresleny, ale v současné době se s výstavbou na nich nepočítá. Jako první byly k vyřazení navrženy parcely v Sembratci 155/11

a 1952. Majitel pozemků DZV NOVA Bystřice,a.s. na toto vyřazení přistoupil s tím, že nové stavební parcely v územním plánu nebudou na úkor orné, zemědělské půdy.

 

 

 

 

                                                                       2.

 

add 3.)

Zastupitelé projednali smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011146/2

Petroupim-kN.

Jedná se o věcné břemeno k elektrické přípojce na Petroupci na parcele č. 2162/4.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 4.)

Zastupitelstvo Obce Petroupim rozhodlo o nabytí níže uvedené nemovité věci do výlučného vlastnictví Obce Petroupim a schválilo nabytí níže uvedené nemovité věci do výlučného vlastnictví Obce Petroupim za níže uvedenou kupní cenu takto:

 

Předmět nabytí:

Stavba senážního žlabu o rozměrech 17,42 m x 43,30 m zřízená na pozemku parcelní číslo st.155/1, LV: 201, a na pozemku parcelní číslo st.155/2 v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, kdy tato stavba není zapsána v katastru nemovitostí.

Stavba je popsána ve znaleckém posudku č.4771-31/2017 vyhotoveném dne 23.6.2017

Ing. Zdeňkem Kubískou, znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a geodézie a kartografie. Součástí tohoto posudku je také kolaudační rozhodnutí ze dne 10.8.1978, č.j. Výst. 332-3-2498/78 vydané ONV v Benešově, odbor výstavby a územního plánování.

Vlastnické právo ke stavbě je omezeno zákonným předkupním právem podle ust. § 3056 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Nabyvatel: Obec Petroupim

Kupní cena: 50.000,- Kč

Koupě této senážní jámy by v budoucnosti umožnila umístění dvou kontejnerů na biologický odpad, skládkování větví a jiného rozložitelného odpadu, který by byl následně odvezen.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 30. 6. 2017 v Bílkovicích.

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 29. 8. 2017 v Třebešicích.

Starosta informoval zastupitele o programu.

 

add 6.)

Dne 14. 9. 2017 byla předána stavební firmou PROXIMA - stavební společnost spol. s. r. o., Benešov komunikace 1C Za školou. Podrobnější zpráva o realizaci celé akce a vyúčtování bude zveřejněna na zasedání zastupitelstva v měsíci listopadu po uzavření celé akce.

 

 

 

 

 

 

                                                                       3.

 

add 7.)

V budově obecního úřadu bylo provedeno zateplení stropu foukanou minerální izolací.

 

 

Starosta se zúčastnil konzultace na Státním fondu dopravní infrastruktury ohledně akce ,,Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec.“

Byly zde projednány připomínky k předložené projektové dokumentaci. Na základě úprav projektu bude znovu požádáno o dotaci na tento chodník.

 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla na obci kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla provedena za období 02/2012 – 06/2017.

Závěr kontroly: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

 

 

V úterý 3. 10. 2017 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu. Akce je plakátována na úřední desce.

 

Rozbory vody z obecních studen byly zveřejněny na úřední desce obce.

 

 

Usnesení č. 6 ze zastupitelstva konaného dne 25.9.2017

 

OZ schvaluje:

1/Rozpočtové opatření č. 4, č. 5 a č. 6

2/ Věcné břemeno na parcele 2162/4

3/ Koupi senážního žlabu na pozemku parc. číslo 155/1 a 155/2

 

OZ bere na vědomí:

1/ Přípravu změny územního plánu

2/ Zprávu ze zasedání výboru svazku obcí CHOPOS

3/ Předání komunikace 1C Za školou

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 2.10.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:                                                                                    Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Vyvěšeno: 2.10.2017                                                                         Sejmuto: 18.10.2017