Zápis z veřejného zastupitelstva 26.6.2017

Rozpoctove_opatreni_c_3.pdf

Ucetni_zaverka_obce_rok_2016.pdf

Zaverecny_ucet_obce_Petroupim_rok_2016.pdf

Ucetni_zaverka_MS_Petroupim_2016.pdf

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_Petroupim_za_rok_2016.pdf

Ucetni_vykazy_rok_2016.pdf                                                                              1.

Zápis č. 5/2017

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 26. 6. 2017

 

Začátek v 19.15 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Pohunek Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava,

17 obyvatel obce dle prezenční listiny

 

Omluven: Hruška Petr

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016

5/ Rozpočtové opatření č. 3

6/ CHOPOS

7/ DSO Obecní lesy Benešovska

8/ Územní plán

9/ Různé

 

add 1.)

Paní Fraňková Jana přečetla Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petroupim za rok 2016. K přečtené zprávě neměl nikdo žádné připomínky. Starosta obce poděkoval účetní obce paní Dagmar Škvorové za to, že závěr přezkoumání byl bez chyby.

Celý zápis o výsledku přezkoumání hospodaření je jako příloha k zápisu.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Petroupim za rok 2016.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Petroupim za rok 2016.

Účetní závěrka obce Petroupim bude vyvěšena jako příloha k zápisu.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2016.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2016.

Účetní závěrka Mateřské školy Petroupim bude vyvěšena jako příloha k zápisu.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 4.)

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání a schvaluje Závěrečný účet bez výhrad.

Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016 bude vyvěšen jako příloha k zápisu.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

                                                                             

add 5.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 3, tak jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 6.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 30. 5. 2017 v Chotýšanech.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • centrum společných služeb
 • volné téma
 • granty a dotace
 • koordinátor sociálních služeb mikroregionu CHOPOS
 • zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2016
 • závěrečný účet DSO CHOPOS
 • revokace schválení rozpočtu roku 2017
 • plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č.1
 • skupinový vodovod CHOPOS
 • harmonogram výjezdu do Jánských lázní

Starosta krátce okomentoval jednotlivé body zápisu.

 

add 7.)

Zasedání správní rady DSO OLB se uskutečnilo 6. června v Benešově.

Program:

 • schválení programu jednání
 • schválení závěrečného účtu za rok 2016
 • schválení účetní závěrky za rok 2016
 • informace o zalesňování
 • informace o spolupráci na přípravě sochařského sympozia
 • diskuze
 • závěr

 

Starosta krátce okomentoval jednotlivé body zápisu.

V Petroupimi bylo vysazeno celkem 2.700 kusů smrku.

 

add 8.)

V letošním roce probíhá příprava na změnu územního plánu. Zatím se přihlásili 3 žadatelé, kteří požadují změnu.

Starosta přítomným objasnil problematiku změny.

Další jednání s paní architektkou Tichou budou probíhat.

 

add 9.)

Starosta opět zdůraznil potřebu šetřit s pitnou vodou. V žádném případě není možno napouštět bazény, zalévat zahrady, mýt auta a i jinak plýtvat pitnou vodou.

Pitné vody je opravdu velký nedostatek.

V souvislosti s tímto problémem byla vybudována nová 50 m hluboká vrtaná studna. Samotné vrtání zatím stálo 132.000,- Kč. Další náklady vzniknou vystrojením a připojením studny k úpravně vody.

Z důvodu plýtvání a zvýšených nákladů bude muset zřejmě dojít k navýšení ceny vodného.

 

 

Obec byla vyzvána, aby se vyjádřila ve zjišťovacím řízením ,, Stáj pro jalovice – Petroupim“.

Jedná se o modernizaci původní stáje pro 240 kusů dojnic v areálu společnosti DZV NOVA, a.s. v obci Petroupim. Nově zde bude ustájeno 296 kusů jalovic. Celé oznámení o posuzování o vlivu na životní prostředí je vyvěšeno na úřední desce obce Petroupim.

 

 

 1. června byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí na plnění povinností, kterými se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Závěr:

Provozovatel veřejného vodovodu splnil své povinnosti.

Protokol je založen k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

 

Podmínky pro přidělení finančního příspěvku na ČOV splnil p. Jirák.

 

 

V měsíci srpnu bude provedena výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu.

 

V měsíci červenci začne Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 1C Za školou.

Starosta upozornil na nevhodné parkování na této komunikaci. Tato část je veřejná komunikace a ne parkoviště. Je třeba, aby každý parkoval na svém pozemku tak, aby byl umožněn volný průjezd po komunikaci. Obzvláště nyní, když zde budou probíhat stavební práce při obnově povrchu.

 

 

Pro naši obec je zpracovávána projektová dokumentace na obnovu zeleně. Ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land 5. Celá obec je rozdělena na 7 lokalit, kde se řeší jednotlivé typy zeleně.

 

 

V příštím roce v termínu 8. září 2018 proběhnou oslavy 700 let založení obce Petroupim. V této souvislosti byl přítomným představen grafický návrh obecního znaku a vlajky. Již v letošním roce bude vydán kalendář na rok 2018, který bude tuto událost připomínat. Kalendáře budou předány do

jednotlivých nemovitostí obce.

 

Podle možností by se v letošním roce mělo uskutečnit výměna starého vodovodního potrubí u bytovek.

 

Diskuze:

 p. Bohatová – připomínka k veřejnému osvětlení u Straků na Petroupci

 p. Mokrý – připomínka k osvětlení, dopravnímu značení a špatný stav komunikace v Sembratci

 p. Bohata – sklon komunikace na mostu na Petroupci

 p. Matoušková – špatný stav kanalizace u Hanzlíků

 p. Zach – špatný stav kanalizační šachty u p. Přibyla

 p. Petrová – územní plán, chybějící poklop na šachtě u truhlárny

 p. Noháč – kontejnery u prodejny, komunikace Za školou

 

Usnesení č. 5 z veřejného zastupitelstva konaného dne 26. 6. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Účetní závěrku obce Petroupim za rok 2016

2/ Účetní závěrku MŠ Petroupim za rok 2016

3/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016

4/ Rozpočtové opatření č. 3

 

OZ bere na vědomí:

1/ Přezkoumání hospodaření obce Petroupim ze rok 2016

2/ Zprávu starosty ze zasedání CHOPOS

3/ Zprávu starosty ze zasedání DSO Obecní lesy Benešovska

4/ Vyplacení finančního příspěvku na ČOV

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 28. 6. 2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28. 6. 2017

 

Sejmuto: 14. 7. 2017

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.