Zápis ze zastupitelstva 22.5.2017

Rozpoctove_opatreni_2.pdf                                                                       1.

 

Zápis č. 4/ 2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 5. 2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

                 Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/ Pozemky

3/ CHOPOS

4/ DSO Obecní lesy Benešovska

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 2 tak, jak ho předložila účetní obce p. Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č.2

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 2 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelstvo projednalo koupi pozemků.

Jedná se o pozemky:

 • 540/1 o výměře 1885 m2
 • 540/2 o výměře 979 m2

Cena celkem za pozemky 540/1 a 540/2 bude 400.000,- Kč včetně DPH.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo pověřilo p. starostu k podpisu smlouvy v měsíci červen 2017.

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 25.4.2017 v Tatouňovicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • problematika poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS
 • centrum společných služeb
 • skupinový vodovod CHOPOS
 • schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2016

 

Starosta informoval zastupitele o jednotlivých bodech programu. Pro naši obec je nejdůležitější, že ve spolupráci s CHOPOSEM se podařilo pro obec získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na akci

,, Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 1C Za školou“

 

(Jedná se o komunikaci od staré hasičské zbrojnice, kolem okálů přes hráz rybníka, na hlavní komunikaci)

 

Dotace               1.000.000,- Kč

Vlastní zdroje   1.151.790,- Kč

Akce celkem     2.151.790,- Kč

 

V nejbližších dnech proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.

 

add 4.)

Starosta seznámil zastupitele s Návrhem závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska.

S Rozpočtovým výsledkem hospodaření obce Petroupim za rok 2016.

S Návrhem – střednědobým výhledem rozpočtu DSO.

 

add 5.)

Souhrn za svoz textilu za 1Q/2017 je 937 kg.

 

Obec se zapojila do FIREPORTU – svolávací systém pro jednotky požární ochrany.

V minulosti se o požárech a jiných mimořádných událostech členové naší zásahové jednotky

dozvěděli pozdě nebo vůbec. V dnešních dnech již dostávají informace z centrály pomocí

SMS do svých mobilních telefonů.

 

Zastupitelé projednali nabídku Ateliéru zahradní a krajinářské architektury, Praha 8.

Tato nabídka se týká návrhu obnovy zeleně v intravilánu obce Petroupim a cenové nabídky.

V tomto návrhu je Petroupim zatím rozdělena na 7 lokalit, které budou postupně řešeny.

 

Zastupitelé se zabývali spotřebou pitné vody v letních měsících. Na začátku letní sezony pravidelně dochází k obrovskému nárůstu spotřeby pitné vody. Kapacita studní není taková, aby zvládla denně doplnit dvoj až trojnásobnou spotřebu vody. Tato situace je zaviněna hlavně napouštěním bazénů, mytí aut a zaléváním.

Upozorňujeme všechny odběratele, že ve smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu je jasně stanoveno, co je běžná spotřeba vody.

Napouštěním bazénů, mytí aut a zalévání je hrubým porušováním smlouvy a na základě těchto skutečností může být smlouva vypovězena.

Proto doporučujeme všem, aby se včas dohodli s místními hasiči, kteří jsou ochotni zájemcům vodu do bazénu přivézt.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 4 ze zastupitelstva konaného dne 22.5.2017

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/ Koupi pozemků 540/1 a 540/2 v k.ú. Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

2/ Zprávu ze zasedání DSO OLB

3/ Nabídku Ateliéru, Praha

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

 

V Petroupimi dne 29.5.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno 29.5.2017

 

 

 

Sejmuto: 14.6.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.