Zápis ze zastupitelstva 12.4.2017

obecne_zavazna_vyhlaska_1_2017.pdf 

rozpoctove_opatreni_1.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 3/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.4.2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Obecně závazná vyhláška

3/ CHOPOS

4/ BENE-BUS

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 1 tak, jak ho předložila účetní obce

  1. Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 1

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 1 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce a na EÚD.

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 10. 3. 2017 ve Struhařově.

Program:

1/ Prezentace účastníků

2/ Zahájení zasedání

3/ Návrh ověřovatelů zápisu

4/ Volné téma

5/ Granty a dotace

6/ Novinky v rámci spolupráce SMO

                                                                                  2.

 

7/ Vymezení školských obvodů

8/ Skupinový vodovod CHOPOS

 

add 4.)

Valná hromada DSO BENE-BUS se konala 30. 3. 2017 v Benešově.

Program:

1/ Zahájení – schválení programu

2/ Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3/ Volba návrhové komise

4/ Kontrola usnesení z Valné hromady ze dne 22. 11. 2016

5/ Zpráva o hospodaření za rok 2016

6/ Schválení účetní závěrky za rok 2016

7/ Návrh rozpočtu na rok 2017

8/ Různé

9/ Návrh usnesení

10/ Závěr

 

add 5.)

Zastupitelstvo se zabývalo termínem a programem oslav výročí 700 let obce Petroupim.

K tomuto bodu se bude zastupitelstvo vracet pravidelně na svých zasedáních.

Program bude průběžně doplňován. Oslavy zřejmě proběhnou v září 2018.

 

V sobotu 29. dubna 2017 od 19.00 hod. se v sále kulturního domu představí divadelní soubor

Kašpaři z Mezihoří s představením ,, Sestry v podezření“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           3.

 

Usnesení č. 3 ze zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2017

 

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2017

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

2/ Zprávu ze zasedání BENE-BUS

 

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

 

V Petroupimi dne 21. 4. 2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 4. 2017

 

 

Sejmuto: 9. 5. 2017

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.