Zápis ze zastupitelstva 6.3.2017

                                                           1.

 

Zápis č.2/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.3.2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor

 

Omluveni: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Hruška Petr, Šilínek Libor

 

Program:

1/ Pozemky

2/ Různé

 

add 1.)

  1. Zastupitelstvo Obce Petroupim rozhodlo o převodu níže uvedených nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví Obce Petroupim a schválilo převod na níže uvedené nabyvatele za níže uvedenou kupní cenu takto :

 

1) Předmět převodu: Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 117/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 812 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek označen jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, jehož nová výměra bude 11509 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 117/1 nově odděluje pozemek označený jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52.

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

2) Předmět převodu: Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

 

                                                                       2.

- pozemek parcelní číslo 2325/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9453 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2325/9, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1277 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 2325/4 nově odděluje pozemek parcelní číslo 2325/9.

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

3) Předmět převodu: Nemovitá věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 360 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 116/7, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 547 m2,

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena za předmět převodu celkem : 1.000,-- Kč, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

V případě listu vlastnictví č. 360 a pozemku parcelní číslo 116/7 se jedná o duplicitní zápis vlastnictví, kdy z tohoto listu vlastnictví je, vedle Obce Petroupim jako vlastníka s podílem 1/1, patrný ještě další duplicitní vlastník, resp. spoluvlastníci, a to Hana Hliscová s podílem 1/3, Vladimíra Petrová s podílem 1/3, Marek Rabiňák s podílem 1/6 a Oldřich Rabiňák s podílem 1/6.

K listu vlastnictví č. 360 a k pozemku parcelní číslo 116/7 se dále vztahuje zahájená exekuce, kdy toto omezení se týká duplicitního zápisu vlastnictví spoluvlastníka Marka Rabiňáka.

 

4) Předmět převodu: Nemovitá věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/52, druh pozemku orná půda, o výměře 2758 m2,

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena : 15,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

5) Předmět převodu: Nemovitá věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/94 , druh pozemku orná půda, o výměře 454 m2,

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

 

Kupní cena : 15,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

  1. Zastupitelstvo Obce Petroupim rozhodlo o nabytí níže uvedených nemovitých věcí do výlučného vlastnictví Obce Petroupim a schválilo nabytí níže uvedených nemovitých věcí do výlučného vlastnictví Obce Petroupim za níže uvedenou kupní cenu takto :

1) Předmět nabytí : Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 321 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 158, druh pozemku orná půda, o výměře 306 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 158/3, druh pozemku orná půda, o výměře 137 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků č. plánu 317-4379a/2015 ze dne 13. 3. 2015 zhotoveným společností B N G E O s.r.o., se sídle Tyršova 1902, 256 01 Benešov, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 16. 3. 2015, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 158 nově odděluje pozemek parcelní číslo 158/3.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 317-4379a/2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

2) Předmět nabytí : Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 321 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 159, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 90 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 159/3, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků č. plánu 317-4379a/2015 ze dne 13. 3. 2015 zhotoveným společností B N G E O s.r.o., se sídle Tyršova 1902, 256 01 Benešov, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 16. 3. 2015, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 159 nově odděluje pozemek parcelní číslo 159/3.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 317-4379a/2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

3) Předmět nabytí : Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 321 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

 

                                                                       4.

 

- pozemek parcelní číslo 539/2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1547 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 539/4, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 171 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. plánu 334-51/2016 ze dne 19. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 29. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 539/2 nově odděluje pozemek parcelní číslo 539/4.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 24,34 Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 334-51/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

4) Předmět nabytí : Ideální jedna polovina (1/2) nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 436 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 190/10, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 112 m2.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

5) Předmět nabytí : Ideální jedna polovina (1/2) nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 71 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 539/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3617 m2.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 24,34 Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

K vydání stavebního povolení na rybník Za pilou je třeba ještě dodat

  • posudek k provádění technicko- bezpečnostního dohledu
  • informace, kde bude ukládán odtěžená sediment
  • souhlasy vlastníků dotčených parcel
  • plnou moc k zastupování
  • majetkoprávní vypořádání
  • biologický průzkum

5.

 

Na akci vrtaná studna k posílení zdroje pitné vody bylo vydáno stavební povolení.

 

 

Od společnosti EKO-KOM obec obdržela odměnu celkem ve výši 12.186,89 Kč. Jedná se o odměnu za třídění odpadů.

 

Zastupitelé projednali žádost obce Soběhrdy o vytvoření školského obvodu Mateřské školy Petroupim. Touto problematikou se bude zastupitelstvo zabývat na svém příštím zasedání.

Starosta připraví podklady.

 

Termín pro žádosti o změnu územního plánu se prodlužuje do konce měsíce května.

 

Jarní úklid podél silnic se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017.

 

 

 

Usnesení č. 2 ze zastupitelstva konaného dne 6. 3. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Prodeje pozemků a koupě pozemků

 

Zasedání skončilo 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 8.3.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 8.3.2017

 

Sejmuto: 24.3.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.