Zápis ze zastupitelstva 6.2.2017

                                                                              1.

 

Zápis č. 1/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.2.2017

 

Začátek v 19.00 hod

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

                 Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé se z důvodu podrobnějšího projednání podruhé zabývali záměrem a prodejem pozemků.

 

  1. Zastupitelstvo Obce Petroupim projednalo a schválilo záměr Obce Petroupim prodat níže uvedené nemovité věci ve výlučném vlastnictví Obce Petroupim, a to :

1) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 117/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 812 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek označený jako díl „a“, o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, jehož nová výměra bude 11509 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 117/1 nově odděluje pozemek označený jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu a je zveřejněn spolu se záměrem.

 

2) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 2325/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9453 m2,

 

                                                                       2.

 

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2325/9, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1277 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 2325/4 nově odděluje pozemek parcelní číslo 2325/9.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu a je zveřejněn spolu se záměrem.

 

3) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 360 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 116/7, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 547 m2.

V případě listu vlastnictví č. 360 a pozemku parcelní číslo 116/7 se jedná o duplicitní zápis vlastnictví, kdy z tohoto listu vlastnictví je, vedle Obce Petroupim jako vlastníka s podílem 1/1, patrný ještě další duplicitní vlastník, resp. spoluvlastníci, a to Hana Hliscová s podílem 1/3, Vladimíra Petrová s podílem 1/3, Marek Rabiňák s podílem 1/6 a Oldřich Rabiňák s podílem 1/6.

K listu vlastnictví č. 360 a k pozemku parcelní číslo 116/7 se dále vztahuje zahájená exekuce, kdy toto omezení se týká duplicitního zápisu vlastnictví spoluvlastníka Marka Rabiňáka.

 

4) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/52, druh pozemku orná půda, o výměře 2758 m2.

 

5) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/94 , druh pozemku orná půda, o výměře 454 m2.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat výše nemovité věci ve výlučném vlastnictví obce Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Záměr bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

                                                                       3.

add 2.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo v Petroupimi dne 31.1.2017.

Program:

  • prezentace účastníků
  • zahájení zasedání
  • návrh ověřovatelů zápisu
  • volné téma
  • granty a dotace
  • cyklokoncepce Středočeského kraje
  • skupinový vodovod

 

Tohoto zasedání se zúčastnili téměř všichni zastupitelé.

 

add 3.

Zastupitelé projednali nařízení vlády ze dne 28.11.2016, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením odměn poskytovaných členům zastupitelstev obcí podle tabulky příloha č. 1 Sbírka zákonů č. 414/2016 částka 169.

Nová výše měsíční odměny se bude poskytovat ode dne 1.3.2017.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Podmínky pro vyplacení příspěvku na ČOV splnili p. Škvor Miroslav a p. Škvor Ondřej.

 

Příspěvek na svoz komunálního odpadu získalo celkem 13 občanů.

Výše příspěvku celkem 9.934,- Kč.

 

 

V zastupitelstvu ze dne 28.12.2016 byla zveřejněna výzva pro zájemce o změny územního plánu, aby své podměty podali písemně a graficky nejpozději do 31.3.2017 na obecní úřad.

Tato výzva stále platí. (Zatím se žádný zájemce nepřihlásil )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           4.

Usnesení č. 1 ze zastupitelstva konaného dne 6.2.2017

 

OZ schvaluje:

1/ Záměr prodeje pozemků

2/ Navýšení odměn zastupitelů podle nařízení vlády č. 414/2016

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

2/ Vyplacení příspěvku na ČOV

 

 

Zasedání skončilo ve 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 8.2.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 8.2.2017

 

 

Sejmuto: 24.2.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.