Zápis ze zastupitelstva 28.12.2016

                                                                              1.

Zápis č. 11/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 28.12.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Omluveni: Mgr. Jana Černá, Petr Pohunek

 

Program:

1/ Rozpočet na rok 2017

2/ Územní plán

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé položky Rozpočtu obce Petroupim na rok 2017.

Rozpočet obce Petroupim pro rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Petroupim na rok 2017 na jednotlivé paragrafy.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

V roce 2017 má zastupitelstvo obce zájem provést změnu v územním plánu tak, aby lépe vyhovoval potřebám obce a občanům. To znamená některé lokality určené k zastavení z územního plánu vyřadit. V době vzniku územního plánu tam byly zařazeny lokality, na kterých ve skutečnosti nelze stavět. Tyto lokality blokují územní plán v tom smyslu, že nelze navrhnout nové parcely pro výstavbu rodinných domů.

Proto žádáme všechny zájemce o změny v územním plánu, aby své podměty podali písemně a graficky nejpozději do 31.3.2017 na obecní úřad.

 

add 3.)

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č.10 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.10

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Společnost EKO-KOM poukázala na účet obce částku 11.983,- Kč. Jedná se o finanční prostředky za sběr separovaného odpadu od společnosti EKO-KOM, a.s. za III. čtvrtletí 2016.

 

Obec požádala o dotaci na akci ,,Obnova povrchu místní komunikace za školou"

(od školy směr Vašákovi – Vaňkovi – hráz rybníka). Jedná se o akci za cca 2.000.000,- Kč.

 

Podmínky na proplacení příspěvku na domovní čističku odpadních vod splnil pan M. Kočí.

 

                                                                       2.

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání výboru svazku obcí CHOPOS, které se uskutečnilo 27.12.2016 v Postupicích.

 

Starosta poděkoval zastupitelům za práci, kterou vykonali pro obec v roce 2016.

 

 

Usnesení č. 11 ze zastupitelstva konaného dne 28.12.2016

 

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočet obce Petroupim na rok 2017

2/ Rozpočtové opatření č.10

 

OZ bere na vědomí:

1/ Výzvu ke změně územního plánu

2/ Vyplacení příspěvku na ČOV

3/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

 

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 4.1.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4.1.2017

 

 

Sejmuto: 19.1.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.