Zápis ze zastupitelstva 5.12.2016

                                                           1.

 

Zápis č. 10/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 5. 12. 2016

 

Začátek: v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Petr Hruška, Libor Šilínek

 

Program:

1/ Rozpočtový výhled na roky 2017 -2019

2/ Návrh rozpočtu na rok 2017

3/ Rozpočtové opatření č. 9

4/ Inventarizace majetku

5/ Pozemky

6/ BENE-BUS

7/ CHOPOS

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé byli seznámeni s Rozpočtovým výhledem na roky 2017 – 2019.

Rozpočtový výhled vychází z navýšení příjmů na 4.100.000,- Kč. Na všechny roky je plánovaný vyrovnaný rozpočet. Jednotlivé položky rozpočtového výhledu jsou odvozeny od rozpočtu na rok 2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2019.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

Návrh rozpočtového výhledu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Starosta seznámil přítomné zastupitele s Návrhem rozpočtu obce Petroupim na rok 2017.

Zastupitelé projednali jednotlivé položky Návrhu rozpočtu. Rozpočet obce Petroupim pro rok 2017 je stanoven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2017 podle jednotlivých paragrafů.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

                                                                           2.

add 3.)

Přítomní byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 9 tak, jak ho předložila účetní obce

p. Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9

 

add 4.)

Inventarizace majetku proběhne podle interní směrnice č.1/2012.

 

Předseda inventarizační komise: Fraňková Jana

Členové inventarizační komise: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

Inventury proběhnou ve dnech 27. 12. 2016 – 2. 1. 2017

 

Do inventarizační komise v Mateřské škole Petroupim jmenuje Obecní úřad paní Škvorovou Jaroslavu.

 

add 5.)

Podle zveřejněného záměru prodeje pozemků rozhodlo zastupitelstvo takto:

 • část pozemku 117/1 o výměře 196 m2 ( díl ,,a“) – cena 150,- Kč za m2
 • část pozemku 2325/4 o výměře 1277 m2 ( 2325/9) – cena 150,- Kč za m2

 

Kupující DZV NOVA,a.s. Bystřice.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 • duplicitní právo obce Petroupim k pozemku parc.č. 116/7 v k.ú. Petroupim bude převedeno na DZV NOVA,a.s. Bystřice za částku 1.000,- Kč

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo dále projednalo koupi těchto pozemků.

 • pozemek parc. č. 158/3 o výměře 137 m2 – cena 150,- Kč za m2
 • pozemek parc .č. 159/3 o výměře 17 m2 – cena 150,- Kč za m2
 • pozemek parc. č. 190/10 o výměře 112 m2 ( ½ podíl) – cena 75,- Kč za m2

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 6.)

Rozpočet plateb BENE-BUSu pro rok 2017.

 • příspěvek na ostatní dopravní obslužnost         309 obyvatel x 190,- Kč
 • příspěvek na činnost sdružení                         309 obyvatel x 1,- Kč

 

Celkem za rok 2017…….59.019,- Kč.

 

                                                                                3.

add 7.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 29.11.2016 v Takoníně.

Program zasedání:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • obnova osobního automobilu
 • návrh rozpočtu na rok 2017
 • plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 5
 • skupinový vodovod CHOPOS

Rozpočet svazku obcí CHOPOS je vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 8.)

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání, že závazný ukazatel rozpočtu pro Mateřskou školu Petroupim na rok 2017 je příspěvek na provoz v celkové výši 250.000,- Kč.

Částka bude zaslána na účet MŠ ve dvou splátkách po 125.000,-Kč, a to počátkem prvního

a třetího čtvrtletí.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 9.)

Starosta informoval zastupitele ze setkání starostů s ředitelem Technických služeb p. Ratajem.

Na tomto setkání byla hlavním bodem informace o svozech komunálního odpadu a cenách za tuto službu. Následovala informace o svozu nebezpečného odpadu a bio odpadu. Dále o sběru textilu. Na závěr proběhla diskuse.

Nejdůležitější pro naší obec je, že poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají stejné jako v roce 2016.

 

add 10.)

Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2017.

Očekávaný výsledek hospodaření pro naši obec je 11.980,- Kč.

Návrh rozpočtu DSO OLB bude vyvěšen na úřední desce.

 

 

Zimní údržbu komunikací pro naši obec bude zajišťovat DZV NOVA, a.s. Bystřice.

 

                                                                           4.

 

Usnesení č. 10 ze zastupitelstva konaného 5.12.2016

 

OZ schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2019

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2017 podle jednotlivých paragrafů

3/ Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9

4/ Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků DZV NOVA, a.s. Bystřice

5/ Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků od DZV NOVA, a.s. Bystřice

6/ Zastupitelstvo obce schvaluje výši příspěvku pro MŠ Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Provedení inventarizace majetku

2/ Rozpočet BENE-Bus

3/ Rozpočet CHOPOS

4/ Rozpočet DSO OLB

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi 5.12.2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 Vyvěšeno 5.12.2016

 

 

Sejmuto: 20.12.2016

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.