Zápis ze zastupitelstva 21.11.2016

                                                           1.

 

Zápis č.9/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.11.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Hruška Petr, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Pohunek Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 8

2/ Pozemky

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 8 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje částí pozemků 117/1 a 2325/4 v k.ú. Petroupim.

Dále projednali záměr prodeje duplicitního práva obce Petroupim pozemku parcelní číslo

116/7.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemků 117/1 a 2325/4 a prodeje duplicitního práva pozemku parcelní číslo 116/7 vše v k.ú. Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Záměr bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 3.)

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení pronájmu bytu v budově č.p.74 na dobu neurčitou.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Starosta poděkoval všem účastníkům akce ,,Sázení stromků podél silnice Petroupim – Bedrč.“

 

 

Mikulášské odpoledne se koná dne 3. prosince 2016. Plakáty budou vyvěšeny.

 

                                                           2.

 

Usnesení č. 9 ze zastupitelstva konaného dne 21.11.2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 8

2/ Záměr prodeje pozemků

3/ Pronájem bytu

 

 

Zasedání skončilo v 21.00 hod.

 

 

V Petroupimi dne 21.11.2016

 

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21.11.2016

 

 

Sejmuto: 5.12.2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.