Zápis ze zastupitelstva 31.10.2016

                                                           1.

 

Zápis č. 8/ 2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor,

                 Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Petr

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Hruška Petr

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 7

2/ Směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky

3/ Posázaví

4/ CHOPOS

5/ Obecní lesy Benešovska

6/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 7, tak jak ho předložila účetní obce

paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 7

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelé projednali směrnici č. 2/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.

Zastupitelstvo obce schvaluje interní směrnici č. 2/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 3.)

Zastupitelé byli seznámeni s aktivitami Posázaví o.p.s., které se dotýkají naší obce.

 • demografická studie obce Petroupim a obcí spádujících do církevní základní školy archa a dvou mateřských škol

Jedná se o dokument, který je využitelný při přípravě rozvojových projektů školských zařízení. Studie populačního vývoje obce Petroupim a obcí spádujících do základní školy a mateřských škol je zpracována s ohledem na potřebnou kapacitu uvedených zařízení a odůvodnění potřeby zajištění dostatečné kapacity v následujících letech.

 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy

2.

 

Společnost Posázaví o.p.s. podala žádost o podporu na projekt studie odtokových poměrů.

Celkové náklady projektu 17.228.954,- Kč. Spoluúčast na realizaci projektu 15%.

Zúčastněné obce byly požádány, aby do svých rozpočtů na příští rok zahrnuly své náklady na projekt. Pro naši obec je to částka 12.168,- Kč. Dále společnost Posázaví s.r.o. požádala o finanční příspěvek na činnost společnosti.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem na realizaci projektu studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy ve výši 12.168,- Kč.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s výší příspěvku 30,- Kč na obyvatele pro společnost

Posázaví o.p.s. na rok 2017.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 4.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 27. 9. 2016 ve Vranově.

Program:

 • zahájení
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • zpráva o činnosti Centra společných služeb
 • volné téma
 • granty a dotace
 • plnění rozpočtu CHOPOS
 • rozpočtové opatření č. 4
 • záměr obnovit osobní automobil
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 25. 10. 2016 v Teplýšovicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • Centrum společných služeb
 • volné téma
 • granty a dotace
 • zákon č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek
 • nakládání s obecním majetkem
 • obnova osobního automobilu
 • návrh rozpočtu na rok 2017 – rozprava o možném rozpočtu
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

3.

 

add 5.)

Starosta seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3 DSO Obecní lesy Benešovska.

 

add 6.)

V nejbližším možném termínu pan Hruška Petr připraví možné připojení veřejného osvětlení dle požadavku ČEZ.

V nejbližším možném termínu pan Hruška Petr zajistí osazení nového stožáru veřejného osvětlení v parku u kulturního domu.

V příštím roce se bude obec snažit o podání žádostí na dotace

 • oprava památníku padlých v parku u KD
 • společnou čističku pro školu, KD a obecní úřad

 

Nadále probíhá čištění koryta Petroupimského potoka a nových zpevněných břehů. Celá akce je v režii Lesů ČR.

 

Výsadba nových stromků třešní podél silnice Bedrč – Petroupim proběhne

v neděli 13. listopadu od 9.00 hod.

 

Svatomartinský lampiónový průvod se uskuteční v pátek 11. listopadu 2016.

Sraz účastníků v 17.30 hod. na návsi v Petroupimi.

 

Usnesení č. 8 ze zastupitelstva konaného dne 31. 10. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 7

2/ Směrnici č. 2/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky

3/ Příspěvek na realizaci projektu studie odtokových poměrů Posázaví o.p.s.

4/ Příspěvek 30,- Kč na obyvatele pro společnost Posázaví o.p.s. na rok 2017

 

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu z CHOPOSU

2/ Rozpočtové opatření č. 3 DSO Obecní lesy Benešovska

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 9.11.2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 9.11.2016                                                             Sejmuto: 25.11.2016

Vyvěšeno na EÚD