Zápis č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. 4. 2016

Zápis č. 3/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. 4. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

Omluven: Pohunek Petr

Ověření zápisu: Hruška Petr, Šilínek Libor

Program:
1/ Interní směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky
2/ Vyhláška 1/2016 o stanovení systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu
3/ CHOPOS
4/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Interní směrnici o postupech při zadávání veřejné zakázky. Po vysvětlení starosty jednotlivých bodů bylo provedeno hlasování.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Interní směrnicí č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.

Směrnice bude vyvěšena na EÚD.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelé projednali Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petroupim.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016

Vyhláška č. 1/2016 bude vyvěšena na EÚD.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Starosta informoval zastupitele o zasedání výboru svazku obcí CHOPOS dne 29.3.2016 v Soběhrdech.

Program:

  • zahájení zasedání
  • návrh ověřovatelů zápisu
  • volné téma
  • granty a dotace
  • technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
  • převod profilu zadavatele
  • veřejná zakázka na projekční práce spojené s projektem ,,Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov“

add 4.)

Zastupitele byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 1, tak jak ho předložila p. Škvorová Dagmar

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 1

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Žádost o udělení obecních symbolů byla přijata podvýborem pro heraldiku a vexilologii dne 12. 4. 2016

 

 

 

Usnesení č. 3 ze zastupitelstva konaného dne 8. 4. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Interní směrnici č. 1/2016

2/ Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2016

3/ Rozpočtové opatření č. 1

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání CHOPOS

 

 

Zasedání skončilo v 22.30 hod.

 

V Petroupimi dne 18. 4. 2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

Vyvěšeno: 18. 4. 2016

 

Sejmuto: 4.5.2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.