Směrnice č. 6 o přeceňování majetku

 

Interní směrnice
č. 6/2017

o přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou

 Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov, IČ 00232807

 

 

Zákon o účetnictví - § 27

Vyhláška č. 410/2009 Sb., § 64

 

 

Identifikace majetku, který v případě prodeje bude přeceňován reálnou hodnotou

- pohledávky (3xx, 4xx)

- dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný (01x,02x,03x)

- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (018,028)

- dlouhodobý finanční majetek (06x)

 

 

Podmínky pro přecenění reálnou hodnotou:

- reálná hodnota je objektivně zjistitelná

- reálná hodnota je významně rozdílná od ocenění majetku dle zákona o účetnictví § 25

- prodej majetku se bude realizovat v krátkodobém horizontu, nejpozději do dvou let

  od schválení záměru

- majetek je evidován v účetnictví účetní jednotky

 

 

Stanovení reálné hodnoty

Pro potřeby účtování o reálné hodnotě bude vyhotovován znalecký posudek nebo kvalifikovaný odhad, který zajistí přiměřené přiblížení k tržní hodnotě.

Před zadáním zpracování znaleckého posudku starosta vždy posoudí, zda náklady na zjištění reálné hodnoty prostřednictvím znaleckého posudku nepřevýší přínos informace. V případě, že náklady na zjištění reálné hodnoty prostřednictvím znaleckého posudku převýší přínos získané informace, použije se kvalifikovaný odhad reálné ceny, kterou stanoví zastupitelstvo obce Bílkovice při záměru nakládání s majetkem.

 

 

Majetek, který nebude přeceňován reálnou hodnotou

-zásoby včetně majetku evidovaného na účtu 901 a 902, který není evidován jako dlouhodobý majetek

- majetek, kdy se jedná o nevýznamné hodnoty (viz významnost)

-majetek určený ke směně není považován za majetek určený k prodeji, tedy nebude reálnou hodnotou přeceňován.

 

 

Vymezení okamžiku, ke kterému je majetek přeceněn reálnou hodnotou

Okamžik uskutečnění účetního případu, ke kterému se oceňuje reálnou hodnotou, bezprostředně souvisí s rozhodnutím osoby nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje podle jiného právního předpisu.

Při zohlednění § 3 zákona o účetnictví, není-li možno tuto zásadu dodržet, může účetní

jednotka účtovat v období, v němž zjistí tyto skutečnosti.

 

 

Okamžik uskutečnění účetního případu k přecenění reálnou hodnotou

Nemovitosti – pozemky, budovy  -  okamžik zveřejnění záměru prodeje

Majetkové účasti (069)  - okamžik zveřejnění záměru prodeje

Majetkové věci -  kulturní předměty, sbírky -  rozhodnutí starosty obce

Pohledávky - okamžik zveřejnění záměru prodeje

Drobný dlouhodobý majetek -  rozhodnutí starosty obce

 

 

 Evidence majetku přeceněného reálnou hodnotou

Majetek přeceněný reálnou hodnotou bude evidován odděleně pomocí analytického členění.

 V registru majetku bude zachována informace o původním ocenění majetku s informací, že majetek byl přeceněn reálnou hodnotou.

 

 

Směrnice byla schválena OZ dne 11.4.2017

 

Tato směrnice nabývá  účinnosti dne 1.1.2017